آرمان شرق– رضا رئیسی: نزدیک به چهاردهه است که به انحاء مختلف و به بهانه های متفاوت از جملاتی چون «برهه حساس» «بزنگاه خطیر» «شرایط حساس» و جملاتی در این رسته و رده برای بیان موقعیت و حساسیت شرایط در برهه ها و زمان های مختلف استفاده شده؛ گویی که ما همیشه در وضعیت فوق العاده قرار داشته ایم اما پر بیراه نیست اگر بگوییم که شرایط فعلی کشور با توجه به جمیع جهات بواقع و فارغ از هر تعارفی در موقعیت حساس و برهه خطیری قرار دارد و این نکته ای نیست که بر اهل نظر و فکر پنهان باشد.

به گزارش آرمان شرق، حال در چنین شرایطی، حال و احوال برخی افراد و جریان ها گویا از اساس خوش نیست و در عوالم خود سیر می کنند و برای حمله و آسیب به رقبای سیاسی سنتی از روش های نخ نما شده و کلیشه ای بهره گرفته و هنوز در فاز دعواهای دیرپای سنتی سیاسی خود قرار دارند، برخی جریان های تندرو که گویا فراموش کرده اند در این شرایط «مسئله» یا «پروبلماتیک» سپهر سیاسی و اقتصادی کشور فراتر از دعواهای طیفی و سنتی در جریان است و کلیت ساختار و سیستم درگیر در ابر چالش های پیش رو و برآمده از فشارهای تند و تیز و پر حرارت دشمنان سنتی بیرونی است و جایی برای ادا و اطورها و قبض و بسط های فاقد ارزش و باری به هر جهتی مسبوق به سابقه در صحنه رقابت های سیاست داخلی نیست، هنوز در فضای قبلی سیر کرده و در قالب رقابت های سیاسی داخلی آنهم نه از نوع فاخر و نظامند آن بلکه سطحی و سخره گونه، به موضوعاتی پرداخته و آن را در فضای سیاسی و رسانه ای و به خصوص در عرصه مجازی داغ کرده و رویش مانور می دهند که بواقع نمی توان بر این موقعیت نشناسی و عدم توجه به شرایط کشور و دغدغه افکار عمومی، عنوانی جز حماقت گذاشت.

عده ای اسب ها را زین کرده و چهار نعل در فضای مجازی می تازند که چه نشسته اید، این اصلاح طلبان خائن و فلان و بهمان چه خیانت ها به کشور نکرده و چه ضربات مهلکی به ایران نزده اند!همین امروز دو نکته را پر رنگ جلوه داده و روی آن مانور داده اند.

داماد صفدر حسینی و همسر فاطمه حسینی همان جوان سی و یک ساله ای است که ۳۸ هزار سکه خریده است!  تشوویش اذهان عمومی در راستای اینکه اصلاح طلبان به دنبال پر کردن جیب های خود بوده و از سفره انقلاب! برداشت های آنچنانی داشته اند! آخر آنان می دانند که شایعه پردازی در این عرصه در ذهنیت مردم چه اثرات مخربی دارد و گویی در این چند سال عادت شده که هر از گاهی خبری از این دست انتشار یابد تا اذهان مشوشش شده و حواس ها از دزدهای واقعی پرت شود! ضمن اینکه این خبر به کلی تکذیب شد، هر عقل سلیمی می داند که با توجه به حساسیت های معطوف به اصلاح طلبان اگر فردی هم سوء استفاده ای کرده باشد انقدر تابلو و با نام و نشان دم به تله نمی دهد و … اما خوب عده ای خبر را پخش می کنند شاید تیری در تاریکی بود و اذهان برخی نسبت به اصلاح طلبان مخدوش شود! خوب فرض کنیم بشود، آیا آنان سراغ اصولگرایان با آن پرونده های مشعشع دولت معجزه  هزاره سوم خواهند رفت؟؟ یا نسبت به همه طیف ها  بدبین شده و همه را یک کاسه می کنند؟ آنچنان که در این چند سال بسیار روی این ذهنیت در فضای مجازی به شکل هدفمند کار شده است…

در دیگر خبر، گفته اند که چه نشسته اید که اصلاح طلبان خائن در دولت خود آب شرب ملت را به کویتی ها فروخته اند و سال هاست که در این بی آبی، آب مردم به آسیاب کویتی ها می ریزد(به خصوص که حساسیت روی کشورهای عربی هم بالاست و …) حال آنکه کل این عادی مسخره و بی اساس به طرح مطالعاتی باز می گردد که هیچ گاه هم اجرایی نشده و از اساس به آب شرب هم ربط نداشته است! اما خوب قرار است که اصلاح طلبان خائن وطن فروش! سرمایه های ملی را به فنا داده باشند و مردم آنها را پس بزنند و جایشان به این حضرات رجوع کنند…

در واقع این رفتارها بیش و پیش از هر زمانی نشان می دهد که این افراد و جریان های تندرو و بی منطق به جای دغدغه مندی نسبت به منافع ملی، اشراف بر رقابت درست سیاسی، شناخت نسبت به شرایط کشور و موقعیت خطیر فعلی و نیز قابلیت حل و فصل معضلات و حرکت در این مسیر تنها و تنها تخریب گری را شناخته و در فضای فانتزی و توهمی خود سیر می کنند و هیچ برنامه مشخصی در حوزه ایجابی و عبور کشور از بحران ها جز پایین کشیدن رقیب فرضی ندارند.

رفتارورزی که جز حماقت نمی توان بر آن نامی گذاشت و البته مصداق بارز همان خیانتی کیست که به دیگران نسبتش می دهند