آرمان شرق:حسین احمدی نیاز، وکیل دختران شین آبادی در یادداشتی که به آرمان شرق ارسال کرده به موضوع دختران شین آبادی و اخباری که اخیرا پیرامون حضورآنان در آمریکا انتشار یافته، پرداخته که در ادامه متن کامل این یادداشت را می خوانید.

تاکنون تحلیل‌های فراوانی در مورد فرمان‌های ترامپ در محدودیت صدور روادید ورود به آمریکا و خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها  نوشته و صورت گرفته است اما انتشار خبری در مورد اعزام دختران شین آباد برای درمان به آمریکا از سوی اینجانب به عنوان وکیل این دختران ، از دو منظر قواعد حقوق بشر دوستانه و حق سلامتی انسانها  این فرامین ترامپ را به چالش می کشد ، زیرا این دو فرمان نقش وافری در تضییع حقوق سلامتی و قواعد حقوق بشر دوستانه شهروندان ایرانی داشته است. این در حالی است که این دو مقوله نباید تحت تاثیر سیاست و اختلافات سیاسی و بین‌المللی دولت‌ها قرارگیرند.

موضوع سلامتی و درمان انسانها وفق قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه باید مجزا از هر نوع نزاع بین‌المللی قرار گیرد اما متاسفانه در عمل چنین نیست و تحریم‌ها تاکنون ستم فراوانی بر شهروندان ایرانی وارد کرده است. در این راستا امروز وقتی با رییس تیم پزشکی این دختران ستمدیده برای اعزام به خارج از کشور صحبت کردم ،موضوع ارسال مدارک پزشکی این دختران به تیم‌های پزشکی ایرانیان مقیم آمریکا و علاقه مندی آنها برای درمان آنها در آمریکا شد و حسب اعلام دکتر فاطمی ،مقرر شده است تا از بیست و دوم خرداد روی این بحث کار شود و اقدامات لازم برای اعزام از این تاریخ اتخاذ شود اما اکنون از منظر حقوقی دو موضوع در این راستا قابل مطرح شدن است

.١-خروج آمریکا از برجام چه تاثیری  روی این موضوع با عنایت به بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا خواهد داشت ؟

٢- آیا فرمان مهاجرتی ترامپ مانعی بر صدور ویزای برای این دختران می شود؟

طرح این دو موضوع بر کنش دختران شین آباد در عالم حقوق بین الملل قابل طرح است و مبحث جالب و قابل طرحی است بدین نحو که اعزام دختران شین آباد به آمریکا بسادگی می تواند فارغ از مباحث سیاسی ،این دو مساله را از منظر انسانی مورد چالش قرار دهد، اعزام دختران شین آباد برای درمان به آمریکا با پشتیبانی و حمایت مالی  کامل دولت جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و این یک مقوله‌ی بشردوستانه درحوزه ی حقوق بشردوستانه است. در ثانی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در وهله‌ اول شهروندان ایرانی و سلامتی آنان را مورد هدف قرار داده است به نحوی که در تحریم دارویی و پزشکی شاهد این موضوع هستیم. اگرچه به ظاهر دارو مشمول تحریم نیست اما در عمل در شمول تحریم‌ها قرار دارند که بیشترین ستم را بیماران تحمل می‌کنند  و این نقض شدید قواعد حقوق بشردوستانه محسوب می‌شود چون منافع سیاسی دولت‌ها بر منافع انسانی آنها مرجح‌تر است  در ثانی فرمان مهاجرتی ترامپ در این مساله به چالش کشیده می‌شود زیرا ورود دختران شین آبادی به آمریکا برای درمان یک مقوله حقوق بشر و بشردوستانه است و هر نوع ایجاد و اذیت در صدور ویزا و قرار گرفتن در فرمان مهاجرتی ترامپ ،یک ستم بزرگ در حق کودکان شین آباد خواهد بود زیرا این فرمان ،نژاد پرستی را بر انسان دوستی ارجح قرارداده و موجبات ظلم مضاعف بر این کودکان خواهد شد.واقعیت مساله این است که در عالم سیاست و روابط بین‌الملل ،تصمیمات باید مبتنی بر مسایل انسانی باشد ،کودکان سوخته شین آبادی نمادی از مباحث حقوق بشردوستانه به حساب می‌آیند که اکنون می‌رود تا دو فرمان مهاجرتی ترامپ و خروج از برجام را از منظر بشردوستانه به چالش بکشد، موضوع سلامتی انسانها نباید مشکول هیچ تحریم و فرمانی قرارگیرد اما شوربختانه در سالیان تحریم‌های ظالمانه بسیاری از شهروندان بیمار ایرانی بر اثر تحریم ها یا جان خود را ازدست داده یا مشمول تحمل درد و رنج فراوان شده‌اند و این ستم بزرگی بر بشری است.

تحریم‌ها اولین آثار خود را بر مردمان و شهروندان ایرانی می‌گذارد و دولت مردان آمریکایی باید پی به این واقعیت ببرند که تحریم‌ها بر مردم ایران ظالمانه و مبتنی بر هیچ قواعد حقوقی نیست ، اخلاق و قوانین  و قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل از صدور ویزا  برای دختران شین آبادی  دفاع می‌کند و در صورت عدم صدور ویزا برای این دختران ،دقیقا اخلاق ،قوانین و قواعد حقوق بین‌الملل نقض و موجبات شرمساری برای دولت مردان آمریکایی خصوصا ترامپ خواهد شد و این دختران نمونه‌ی عینی قربانی شدن انسانها در فرمانهای تبعیض نژادی ترامپ خواهند بود.نباید این دختران و بیماران و سلامتی شهروندان ایرانی در دایره ی تنگ فرمانهای ترامپ قرار گیرند و هر نوع تحریم  در این زمینه موجبات نقض قواعد حقوق بین الملل خواهد بود. اکنون چالش اصلی همین است که چرا باید فرمان‌های ترامپ این چنین ناقص قواعد حقوق بشر دوستانه و انسانی باشد؟ آیا این فرمانها نقض حقوق بشر نیستند