آرمان شرق –به دنبال به کارگیری رویکردی از توسعه که با بهره‌برداری بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب در چندین دهه گذشته متاثر از تحولات در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی ، مدیریت منابع آب را با چالش‌های جدی مواجه نموده است.

وضعیت کمی و کیفی منابع آب، در اغلب نقاط کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد. اما بحران آب بیش از آنکه مسئله کمیابی آب باشد، مسئله مدیریت نامناسب و حکمرانی نامطلوب است. بررسی‌های گسترده اخیر جهانی نشان داده است که کاستی‌های حکمرانی آب و از جمله رکن حقوقی آن، می‌تواند تامین نیازهای پایه انسانی و محیط‌زیستی را مختل، رشد اقتصادی را کاهش، عملکرد و اثربخشی را کم، سرمایه گذاری در بخش آب را با دلسردی و مشارکت گروداران را در فرایند تصمیم گیری، با سرخوردگی مواجه کند.

با توجه به شرایط خطیر مدیریت منابع آب کشور و ضرورت بازبینی اساسی در نظام حکمرانی آب و محیط فعالیت‌ها، آسیب‌شناسی نحوه شکل‌گیری و تحولات نظام حقوقی آب ایران و ارائه طریق برای بازسازی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا به منظور توسعه ظرفیت‌های جامعه و ایجاد فضای تعامل و گفتگو و ارتقای پژوهش‌های حقوقی در حوزه آب، انجمن حقوق شناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران به عنوان دو نهاد تخصصی غیر دولتی که نقاط مشترک قابل توجهی در نگرش به اهمیت مبانی عرفی، فقهی، فنی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی کشور در بازسازی نظام حقوقی جامعه دارند، در بهمن ماه سال جاری با انعقاد تفاهمنامه ای ، همکاری‌ در زمینه حقوق آب را رسماً آغاز نمودند.

در این راستا در جلسه ای که با حضور مدیران انجمن حقوق شناسی و اندیشکده تدبیر آب ایران برای امضاء تفاهم نامه برگزار شد، در مورد موضوعات مشترک همکاری به شرح زیر توافق گردید:

تشکیل یک کمیته برنامه ریزی مشترک پیش‌برد موضوعات مورد توافق

پی‌ریزی نظام نوین حقوق آب با توجه به نیازها و مقتضیات اقتصادی، تاریخی و اجتماعی کشور

شناخت و بررسی زیرساخت‌های حقوقی ملهم از فقه و نحوه اثرگذاری بر آنها برای بنای نظام نوین حقوق آب

بررسی تحولات زیرساخت‌های حقوقی و اثرگذاری آنها بر دگرگون کردن نظام حقوقی آب

آسیب‌شناسی و بازاندیشی در موضوعات حقوقی اولویت‌دار مانند حقوق مالکیت و بازتخصیص آب

برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در موضوعات حقوق آب

تعریف طرح‌های پژوهشی در موضوعات مرتبط با حقوق آب

تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های مشترک